Algemene voorwaarden

1. Al onze prijsoffertes zijn slechts ter inlichting opgesteld en mogen geenszins als een verbintenis van onzentwege beschouwd worden. Offertes zijn 30 dagen geldig behoudens anders schriftelijk overeengekomen. Alle vermelde prijzen omvatten noch BTW, noch andere belastingen, noch levering en vervoer, post en opslag.

2. Een door de opdrachtgever voor akkoord bevestigde offerte wordt onmiddellijk een contract waarvoor onderhavige voorwaarden gelden. Het contract is geldig voor de contractpartijen, vanaf het moment van goedkeuring van het voorstel door bevoegde personen of wanneer er per post of mail een bestelbon of een ander door (een bevoegde representant van) de opdrachtgever ondertekend document wordt ontvangen. De voorwaarden hieronder gestipuleerd, zijn van toepassing op alle activiteiten die shakeUp BV voor rekening van de opdrachtgever uitvoert.

3. De aanvaarding van deze voorwaarden betekent dat de opdrachtgever afziet van zijn algemene voorwaarden, voor zover niet strijdig met wettelijke bepalingen.

4. Voorwaarden zijn geldig voor opdrachten uitgevoerd in België en in het buitenland, tenzij – voor het laatste geval – anders overeengekomen wordt.

5. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van al onze verkoopovereenkomsten. Afwijkende en bijkomende bedingen gelden enkel indien wij ze schriftelijk bevestigd hebben en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor wij ze hebben toegestaan.

6. Informatie en geheimhouding:
a. shakeUp BV zal in verband met haar opdracht alle voor de uitvoering van zijn opdracht nodige en nuttige informatie ontvangen van de opdrachtgever
b. shakeUp BV verbindt zich ertoe de gegevens die de opdrachtgever ter beschikking stelt niet voor doeleinden te gebruiken die afwijken van de contractuele overeenkomst.
c. Bedrijfsgebonden informatie wordt niet meegedeeld aan derden.
d. Intellectuele eigendom zoals software, adviezen, rapporten, ontwerpen, methodes, materialen en informatie door shakeUp BV en/of door de opdrachtgever ontwikkeld en/of aangepast aan de behoeften blijven behoudens andersluidende bepalingen eigendom van shakeUp BV en/of van de opdrachtgever en mogen niet voor commerciële doeleinden geëxploiteerd worden door één van beide partijen.
e. Partijen zullen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de tegenpartij, geen personeel van de tegenpartij in dienst nemen, diensten laten uitvoeren of benaderen om bij hun in dienst te treden. Deze bepaling is van toepassing gedurende de gehele duur van huidige overeenkomst alsook gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan.
f. Bij stopzetting van het contract zullen geleverde prestaties worden doorgegeven aan de opdrachtgever na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding en gemaakte kosten.

7. Facturering- en betalingsmodaliteiten:
a. Prestaties worden elke veertien dagen gefactureerd à rato van de geleverde prestaties.
b. Onze facturen worden elektronisch doorgestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
c. Al onze facturen zijn betaalbaar op 8 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders overeengekomen.. De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur heeft tenzij anders geformuleerd in het contract of offerte tot gevolg dat:
• alle overige openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden
• alle door shakeUp BV verleende betalingsfaciliteiten vervallen
• shakeUp BV het recht krijgt zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd het recht op vergoeding van de door shakeUp BV geleden schade.
• Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlintresten opleveren ten bedrage van 1% per maand te berekenen vanaf de vervaldag, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag exclusief BTW met een minimum van 62 euro. Alle kosten die voortvloeien uit niet-betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.
d. Alle klachten aangaande onze rekeningen dienen ons per aangetekend schrijven binnen acht dagen toegezonden te worden te rekenen vanaf de factuurdatum zo niet wordt de factuur beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. Een ingediende klacht machtigt de klant niet de betaling van vervallen bedragen uit te stellen.

8. Bijzondere opzeggingsmodaliteiten en schadevergoeding:
a. In geval van verandering in de toestand van de opdrachtgever en/of van shakeUp BV, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting en iedere andere beperking van bekwaamheid, in geval de opdrachtgever en/of shakeUp BV één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verkeert, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet, in geval de opdrachtgever en/of shakeUp BV overgaat tot vereffening, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behouden beide firma’s het recht voor om elke contractuele overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding voor shakeUp BV. Indien beide firma’s van voormeld recht gebruik maken, zal de contractuele overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door een van beide firma’s wordt gericht. De eventueel op de moment reeds gemaakte kosten door shakeUp BV dienen wel nog betaald te worden door de opdrachtgever.
b. Leveringsdata en einddata van opdrachten zijn steeds benaderend en worden gegeven ten titel van inlichting. In geen geval kan een eventuele vertraging aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding vanwege de opdrachtgever en/ of van shakeUp BV. Door beide partijen vooropgestelde te behalen resultaten houden geen enkele verbintenis in. Het niet behalen ervan kan in geen geval aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding vanwege de beide partijen. Wel kan dit, op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de beide partijen, resulteren in het voortijdig beëindigen van de opdracht.
c. Alle reeds geleverde prestaties door shakeUp BV zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
d. Beide partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid van de opzet en aard van de opdracht. Indien zij ondervinden dat zij te maken hebben met malafide handelspraktijken, kunnen zij de lopende opdracht onmiddellijk en eenzijdig
verbreken. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding van de beide partijen. Alle tot op dat ogenblik geleverde prestaties worden gefactureerd vermits shakeUp BV de opdracht uitvoerde zonder voorafgaandelijk kennis van deze handelspraktijken.

9. Werking:
a. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer devertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,…
b. Het shakeUp BV netwerk en de gehuurde infrastructuur mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software.
c. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van shakeUp BV, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen. In geval de klant materiaal op de door shakeUp BV ontwikkelde marketingmaterialen plaatst of aan shakeUp BV aanlevert met het doel dit op de website of ander marketingmateriaal te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle
rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…).
d. Het verzenden van massa e-mail via een shakeUp BV server of een e-mailadres dat beheerd wordt via een shakeUp BV server is ten strengste verboden.
e. E-mail/beveiliging – shakeUp BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende deze tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die deze voorziene beveiliging proberen te omzeilen.
f. Website – shakeUp BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van gegevens op de website omwille van niet opzettelijke fouten in programmatuur of voor het vermelden van incorrecte informatie op de website. De klant heeft de eindverantwoordelijkheid rond de content op de website.

10. Geschillenregeling:
a. Onze verkopen en onze rechtsbetrekkingen worden beheerst door de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden vermeld in bestelbrieven, contracten, offertes en/of orderbevestigingen.
b. In geval van betwisting om het even welke redenen en welke ook de plaats van de levering of uitvoering is, zijn alleen de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Deze bevoegdheidsclausule is enkel in ons belang bedongen en wij kunnen er derhalve afstand van doen als wij dat nuttig achten.

scroll to top